Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchoděwww.bataknalodi.cz, který je provozován společností Vodní doprava s.r.o., IČ:29260876, sesídlemStrážnice, Rybářská 1228, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka68887Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zbožímezi Vodní doprava s.r.o., IČ:29260876, se sídlem Strážnice, Rybářská 1228, zaps.v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68887 (dále jen „Prodávající“) ajejímiobchodními partnery (dále jen „Kupující“).Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícípodáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichžnedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínkyje Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněna má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Všude tam, kde se v textu VOP uvádí "občanský zákoník", jedná se o zákon č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění, "zákon o ochraně spotřebitele" je zákon č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a "zákon o ochraně osobních údajů" je zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

1. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) Vodní doprava s.r.o., IČ:29260876, se sídlem Strážnice,Rybářská1228, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68887.

2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícímnejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatnéhovýkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímupouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.Podnikatelem se rozumí:osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný vživnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenskéhooprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacieapod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podlezvláštního předpisu. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazenaobchodním podmínkám.

3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvnímistranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem o ochraně spotřebitele aostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím(stiskem tlačítka Koupit. ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností asouhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnostiprovozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo napřístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlasmůžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Databudou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemitřetích osob.Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právechvyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutíosobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právovýše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo vpřípadě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovatodpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstraněnívzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidaceosobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatelnebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adreseinfo@bataknalodi.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele neboProdávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systéme-shopu.Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízených lodních lístků a plavebProdávajícím na stránky,Kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávkyProdávajícím. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze nazákladě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít téžpouzev jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské uniemimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské uniemimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvyv českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracovánídat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupnísmlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 letode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídky lodních lístků a plaveb s cenami uváděnými na e-shopu prodejce jsou smluvní,konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovémobchodě nabízeny. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující.Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u lodníchlístků nebo u plaveb v době objednávání lodního lístku nebo plavby kupujícím.Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň ijakolodní lístek nebo voucher(potvrzení o uhrazení plavby). Kupující obdrží lodní lístek nebovoucher zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není totodohodnuto jinak.V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistituskutečnění plnění uhrazené služby, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímudohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvolenémzpůsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnostvznikla.Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Platba kreditní kartou
Platba bankovním převodem
Platba fakturou
Platba v hotovosti na místě

Splatnost v případě platby na fakturu je 14 dnů od data vystavení, nedohodnou-li se smluvnístrany jinak, přičemž Kupující je povinen kupní cenu - fakturovanou částku, uhradit tak, abynejpozději v den splatnosti faktury byla připsána na účet Prodávajícího.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku lodních lístků odesláním lodního lístku na e-mail Kupujícího.Lodní lístky nebo voucher mají platnost pouze na konkrétní plavbu uvedenou na lodnímlístku nebo voucheru.Lodní lístky nebo vouchery jsou odeslány okamžitě po uhrazení plné výše kupní ceny.Lodní lístek nebo voucher slouží zároveň jako daňový doklad/faktura.Prodávající akceptuje dodání lodních lístků nebo voucheru pouze prostřednictvím e-mailuKupujícího.Lodní lístky nebo voucher lze zdarma vyměnit nejpozději jeden den před platností lodníholístku nebo voucheru.

7. Reklamační řád

V případě, že nedojde k uskutečnění plavby v datumu nebo trase uvedeném na lodním lístkunebo voucheru má Kupující právo na vrácení plné ceny uvedené na lodním lístku nebovoucheru.Reklamace nemůže být uplatněna pokud dojde ke změně času odplutí nebo trasy plavbyuvedené na lodním lístku nebo voucheru z důvodů nesplavnosti vodní cesty nebo části vodnícesty v plánované trase plavby.Reklamace nelze uplatnit v případě, že Kupující dopustil porušení přepravní řáduprodávajícího.Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího v sídle společnosti Vodní doprava s.r.o., Strážnice,Rybářská 1228.

8. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankcenejpozději 10 dní před platností lodního lístku nebo voucheru.Při odstoupení od této Smlouvy 9 až 1 den před platností lodního lístku nebo voucheruúčtujeme stornopoplatek 50% z ceny lodního lístku nebo voucheru.Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výšeuvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu vsouvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení odsmlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímtoúčelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemužvyvine veškerou potřebnou součinnost.Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlýchze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. Proúčely kontraktace s mezinárodním prvkem smluvní strany zvolily, v souladu s čl. III. nařízeníč. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropskýmparlamentem a Radou Evropské unie dne 17.června 2008 , dále jen "Řím I", rozhodnýmprávem pro kupní smlouvu a tyto VOP právo České republiky a to s vyloučením použitíúmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I,týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOPje nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (vnejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajícíchustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahraditneplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které budemít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměrustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, propřípady kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů unichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichžby bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodcedle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22.prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských aobchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Hodoníně prorozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti snimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou aVOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti snimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Hodoníně. Tyto VOP nabývají platnosti aúčinnosti dne 1.1.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího.Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnostidnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

Ve Strážnici dne 20.12.2016
Vodní doprava s.r.o.Lukáš Antoš,
Jednatel společnosti